Introductie

  Beste bezoeker, welkom op mijn website.
 

Op deze site vind je vi­­deo­­clips van mijn laat­­­ste zes boe­­­ken. Links in het menu kun je deze boe­­ken recht­­streeks be­ste­llen. Naast en­ke­le ro­mans, heb ik the­ma­boe­ken ge­schre­ven over ar­moe­de, kin­der­mis­bruik en vrouwen­han­del, maar ook een boek over de Tsu­na­mi die eind 2004 Zuid-Oost-Azië heeft ge­trof­fen.
Zo­als be­schre­ven in mijn boek 'Het al­les be­vat­ten­de niets bin­nen het niets be­vat­ten­de al­les', ver­diep ik me daar­naast ook in vraag­stuk­ken over de on­ein­di­ge be­we­gings­kracht tus­sen wat wij 'dood' en 'le­ven' noe­men.

In het
gas­­ten­­boek houd ik le­­zers en be­­zoe­­kers op de hoog­­­te van mijn nieuw­­ste boe­­ken en per­soon­lij­ke ont­wik­ke­lingen.

 
Veel lees- en kijkplezier, Jan Razenberg


 


 

 Klik hier om het boek 'DIT IS ONZE STEM TEGEN ARMOEDE' gratis te lezen.


Uit­ge­ve­rij Jan Ra­zen­berg, Zwar­te­weg 11, 3911 AP Rhe­nen www.janrazenberg.nlMijn boe­ken wor­den uit­ge­ge­ven on­der de naam:

'Uit­ge­ve­rij Jan Ra­zen­berg te Rhe­nen'

Ka­mer van Koop­han­del: 3023057

Om­dat in Ne­der­land veel schrijf­ta­lent ver­bor­gen blijft en om­dat het voor be­gin­nen­de schrij­vers vaak moei­lijk en kost­baar is om bij een uit­ge­ver on­der­ge­bracht te wor­den, ben ik twee dag­­de­­len per week be­­schik­­baar voor kos­­te­­lo­­ze on­­der­­steu­­ning van be­gin­nen­de au­teurs bij het schrij­ven en zelf­­stan­­dig uit­­ge­­ven van hun eer­s­te boek.


Bestellingen

Je kunt mijn boe­ken be­stel­len door hier te klik­ken of op een van de an­de­re be­stel­knop­pen op de­ze web­site. Je boe­ken wor­den ui­ter­lijk bin­nen twee werk­da­gen ver­zon­den. On­mid­del­lijk na je be­stel­ling ont­vang je per e-mail een di­gi­ta­le fac­tuur.  


Gastenboek

In het gas­­ten­­boek kun je be­­rich­­ten plaat­sen over in mijn boe­­ken be­­han­­del­­de the­­ma's of over boe­­ken van an­­de­­re schrij­­vers. Mijn boe­­ken gaan veel­­al over maat­schap­­pe­­lij­­ke the­­ma's of mon­­dia­­le ge­­beur­­te­­nis­­sen met gro­­te maat­­schap­­pe­­lij­­ke im­­pact.


Links en video/audio

In­dien je een web­si­te, links of vi­deo's over aan mijn boe­ken en an­de­re ac­ti­vi­tei­ten ver­wan­te the­ma's wilt ver­sprei­den via in­ter­net, kun je me dat la­ten we­ten via het gas­ten­boek of via info@janrazenberg.nl

Jan Razenberg Auteur | Maak je eigen badge

Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Renkum

Copyright © 2014. All Rights Reserved.